background image

Generalforsamling

Referat fra generalforsamling afholdt d. 23/3-2023

Generalforsamling i Frørup vandværk AMBA

23 Marts 2023

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning fra virksomheden

 3. Regnskabet fremlægges

 4. Indkomne forslag

 5. Valg af bestyrelsen

  1. Finn Knudsen - kasserer

  2. Rune Gregersen - sekretær

  3. Henrik Larsen - næstformand

 6. Valg af suppleant til bestyrelsen

  1. Kenneth Ejby

 7. Valg af bilagskontrollør

  1. Jørgen Stub Holmegaard

 8. Evt.

 

Ad. 1

Henrik er valgt og har bekræftet at generalforsamlingen er indvarslet indenfor korrekt frist iflg. vedtægterne.

 

Ad. 2

Vandværket fungerer fint, og vandet er godt og rent. Ingen farlige stoffer fundet i vores prøver. Der er en boring i brug, og når det sker i sjældne tilfælde, så benyttes vandledningen 

til Ørbæk til at supplere. 

62820 mmm udpumpet, et fald på 800 mmm, 3409mmm er købt fra Ørbæk, og der skal hele tiden være et lille flow i ledningen for at holde vandet rent. Der er 4,8 % svind i ledningsnettet og det er helt indenfor rammerne.

Der er opsat fjernaflæste målere sidste år, og det har givet et mere præcist billede af forbruget. Aflæsningen fungere upåklageligt. Målerne bliver aflæst omkring nytår.

Der er i vandværket taget en beslutning om at opsætte solceller på vandværkets tag for at spare på strømmen. 

Der er indhentet 2 tilbud og det billigste er valgt. Prisen bliver på 91000, og der er efterfølgende indhentet landzonetilladelse og byggetilladelse. Arbejdet påbegyndes når vejret bedres. Der er lagt nyt tagpap på vandværket, og taget er efterset og godkendt.

Priserne på vandet stiger ikke i år på trods af investeringerne, der bliver brugt af de opsparede midler.

BNBO er fortsat uafklaret, vi afventer at høre om det.

Formanden takker bestyrelsen og andre samarbejdspartnere.

 

Ad. 3

Regnskabet er fremlagt og godkendt.

Der er spørgsmål til budget for 2024

 1. hvorfor er elbudgettet så højt - det er fordi det er lavet før vi tog beslutning omkring solceller

 2. Renteindtægterne er sat til 0 - der er forslag til at genforhandling med Frørup andelskasse ift. kontoaftale

 

Ad 4.

Der er ikke nogen indkomne forslag

 

Ad 5.

Finn Knudsen modtager genvalg - ingen andre kandidater opstillet

Rune Gregersen modtager genvalg - ingen andre kandidater opstillet

Henrik Larsen modtager genvalg - ingen andre kandidater opstillet

 

Ad 6.

Kenneth Ejby modtager genvalg - ingen andre kandidater opstillet

 

Ad 7.

Jørgen Stub Holmegaard modtager genvalg - ingen andre kandidater opstillet

 

Ad 8.

Intet at bemærke